2014/11/06

Liudviko Rėzos dainų rinkinys | Ludwig Rhesa's collection of folk songs

Liudvikas Rėza (Liudvikas Martynas Gediminas Rėza) "Lietuvių liaudies dainų rinkinys"
DAINŲ RINKINIO TURINYS:

1. Kraitis (Aš motužės mylimosios vienertė dukry­tė) — iš Piktupėnų apyl. prie Tilžės
2. Mergatė prie girnų (Ūžkit, ūžkit, mano girnatės!) — Iš Valterkiemio apyl. prie Gumbinės
3. Ežeras užšalo (O tai dyvai, didi dyvai buvo) — Iš Pliviškiemio apyl. prie Įsruties
4. Motė verpianti (Vakar parėjau labai vėlai) — Iš Pliviškiemio apyl. prie Įsruties
5. Žirgatis (Bėk, žirgati, mano bėrasis) — Iš Piktupėnų prie Tilžės
6. Vainikas (Kas tai dyvai, didi dyvai!) — iš Bilviečių apyl. prie Stalupėnų
7. Sirata (Į girią mane siuntė) — Iš Bilviečių apyl. prie Stalupėnų
8. Sesuo (Kur graži mūsų sesytė stovėjo) — Iš Pliviš­kiemio prie Įsruties
9. Laivas (Į šilą ėjau) — iš Valterkiemio prie Gum­binės
10. Ant vieversėlio (Vieversėli, vyturėli!) — Iš Bilvie­čių prie Stalupėnų
11. Iškeliavimas (Šiandien alų gersim) — Iš Bilviečių prie Stalupėnų
12. Išpažinimas (Kai aš ėjau į lelijų daržą) — Iš Pliviškiemio prie Įsruties
13. Lenkų svodboj dainuota (Trys šeštokai, šeši trečio­kai) — Iš Bilviečių prie Stalupėnų
14. Mylinti (Teka upužėly čystas vandenėlis) — Iš Pik­tupėnų prie Tilžės
15. Mylįs (Kur eisiu, kur būsiu, kur tai matysiu) — Iš Piktupėnų prie Tilžės
16. Nemokanti plonai verpti (Aš turėjau žirgužėlį)
17. Paskalba (Aš anksti kėliau). — Iš Įsruties apyl.
18. Žvirblytis (Išėjo tėtužis, iškūprino) — Iš Pilupėnų Stalupėnų apskrityje
19. Žvirblio čėsnis (O ir padarė žvirblelis alų) — Iš Valterkiemio prie Gumbinės
20. Vilko svodba (Atvažiavo meška) — Iš Valterkiemio prie Gumbinės
21. Žvejų mergatė (Į žvejus jočiau) — Iš Kaukėnų apyl. tarp Rusnės ir Tilžės
22. Šokėjatė (Ko bernytis verkia) — Iš Įsruties apyl.
23. Puikoratis (Aš turėjau mažą brolį) — Iš Įsruties apyl.
24. Siratėlės rauda (Aš vargdienėlė, aš siratėlė) — Iš tų pačių apyl.
25. Pažadėjimas (Per šilelį jojau) — Iš Bilviečių prie Stalupėnų
26. Tekėjimas už vyrą (Kas nor vargužį vargti) — Iš Pliviškiemio tarp Taplakų ir Įsruties
27. Mėnesio svodba (Mėnuo saulužę vedė) — Iš Piktupė­nų apyl. prie Tilžės
28. Iškada daržely (Dainuok, sesytei) — Iš Piktupėnų apyl. prie Tilžės
29. Tiltas (Per tiltą jojau) — Iš Pilkalnio apyl.
30. Prapuolusi (O ir išdygo liepatėlė) — Iš Pilkalnio apyl.
31. Vainikėlis (Aš ėjau per kiemelį) — iš Pilkalnio
32. Du žveju (Išbėg' išbėgo iš Rusnės kiemo) — Iš Klai­pėdos apyl.
33. Žvejienė (Vei, mergyte, per langelį) — Iš tų pačių apylinkių
34. Šeirys (Aš už šeirį eisiu) — Iš Piktupėnų prie Tilžės
35. Už šeirį netekanti (Po tėvo langu) — Iš Valterkiemio prie Stalupėnų
36. Karo vaiskas (Vaikščiojo tėtužis po margą dvarą) — Iš Ragainės apyl
37. Sesyčių raudojimas (Jau ir atlėkė gulbių pulkątis) — Iš Valterkiemio prie Gumbinės
38. Motė ir dukrytė (Anksti rytą rytužį)
39. Ant klevelio (Ai žaliuoj, žaliuoj vėsus klevelis) — Iš Valterkiemio apyl. prie Gumbinės
40. Dukrės atsisveikinimas (Aš atsisakiau savo močiutei)
41. Miegas daržely (Žabok, tarnati, bėrą žirgatį) — Iš Bilviečių apyl. prie Stalupėnų
42. Parvedimo daina (Iš vakarėlio vėjeliams pučiant — Iš Pilkalnio apyl
43. Jaunosios dienelės (Augo darže klevelis) — Iš Laukiškių prie Labguvos
44. Visi mane barė (Visi mane barė) — Iš Gumbinės
45. Mieliausia dovana (O kad aš jojau šimtą varsnelių) — Iš Bilviečių prie Stalupėnų
46. Tėvs, sūnų į karą leidžiąs (Ko dejavo tėtužis sena­sis?) — Iš Bilviečių prie Stalupėnų 166
47. Varnas (Atlėkė juodas varnas) — Iš Bilviečių prie Stalupėnų
48. Sallinatis (Po kleveliu šaltinatis) — Iš Piktupėnų prie Tilžės
49. Pirmvakario daina (Ko vėjas pūtė) — Iš Pilkalnio apyl.
50. Nuotakos daina (Ko liūdit, sesytės, ko nedainuojat?) - Iš Bilviečių prio Stalupėnų
51. Medėjis (Kad aš josiu jau šalin) — Iš Pliviškiemio prie Įsruties
52. Duktė žalnierienė (Žalnieriai žalnieriavo) — Iš Bilviečių prie Stalupėnų
53. Jaunatis, į vaiską jodams (Jau giest gaidužis, kelkis, sūnyti!) — Iš Piktupėnų prie Tilžės
54. Marti sirata (Ko užsipuolei, jaunas berneli) — Iš Bilviečių prie Stalupėnų
55. Sena audėjatė (Ant kalno ieva) — Iš Įsruties apyl.
56. Negreits į karą joti (Jok, jok, brolyti, netruk ilgai) — Iš Bijviečių apyl. prie Stalupėnų
57. Marti, ant miego pasileidžianti (Mamužė mano, senoji mano) — Iš Ragainės apylinkės
58. Pažadėjimas neįtinkąs (Anksti rytą keldamai) — Iš Piktupėnų prie Tilžės
59. Parvestuvės pas rūsčią anytą (Du brolyčiu mane paly­dėjo) — Iš Klaipėdos apyl.
60. Nuramdymas gailios anytos (Saulytė leidžias, vakars netoli) — Iš Klaipėdos apyl.
61. Vainikas nuo tilto puolė (Rūtas sėjau ir gedėjau) — Iš Laukiškių prie Labguvos
62. Aušrinė (Aušrinė svodbą kėlė) — Iš Pilkalnio apyl.
63. Gluosnis (Ai žirge žirgyti) — Iš Įsruties apyl.
64. Aukso patkavatė (Vedžiau anksti rytužį bėruosius žirgačius) — Iš Valterkiemio prie Gumbinės
65. Žiedas paskendo (Į žvejus josiu) — Iš Įsruties apyl.
66. Atsisveikinimas (Kai aš tavęs norėjau) — Iš Įsruties apyl.
67. Duktės aplankymas (Duktė mano, Simoniene) — Iš Valterkiemio prie Gumbinės
68. Žalnierių daina (Šiandien esme be bėdos) — IŠ Pik­tupėnų prie Tilžės
69. Sirata (Vidur jūrių ir marelių) — Iš Piktupėnų prie Tilžės
70. Pikta paskalba (Eikš, mano bernyti) — Iš Piktupėnų prie Tilžės
71. Derybos (Ui, ui dieve, dieve mano) —Iš Valterkiemio prie Gumbinės
72. Piemuo prapuolęsis (Aš vakar vakaraty suderėjau bematį) — Iš Pliviškiemio prie Įsruties
73. Meilės žadas (Ateik, mergyte, pavasarėly) — Iš Pli­viškiemio prie Įsruties
74. Kerdžius (Tu, mergyte mano) — Iš Enciūnų prie Gumbinės
75. Kopininkai (Laimė šaukė, laimė rėkė) — Iš Piktupė­nų prie Tilžės
76. Daina jaunojo raitelio (Anksti rytą rytužį pašersiu žirgytį) — Iš Įsruties apyl.
77. Laivo sudužimas (Per jūres, per mareles) — Iš Lab­guvos apyl.
78. Saulė (Miela saulyte, dievo dukryte) — Iš Piktu­pėnų prie Tilžės
79. Marti serganti (Per beržynėlį, per pušynėlį) — Iš Įs­ruties apyl.
80. Taurelės daina (Gerk, brolyti, mylimasis) — Iš Bilviečių prie Stalupėnų
81. Avatė prapuolusi (O vakar vakaraty prapuolė mano avatė) — Iš Piktupėnų prie Tilžės
82. Vierna meilė (Per kiemelį eidama) — Iš Klaipėdos apyl
83. Sesytės atsisveikinimas (Ten daržely žydi myronačiai) Iš Laukiškių prie Labguvos
84. Mergatė tarp svetimų (Žemynėle, žiedeklėle) — Iš Piktupėnų prie Tilžės
85. Bernelio raudojimas (Bėk, bėk, valtele, ant greito Ne­munėlio) — Iš Piktupėnų prie Tilžės

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą